تهران ۱۳۶۰

فوق دیپلم گرافیک ۱۳۷۹
لیسانس مجسمه سازی دانشگاه هنر ۱۳۸۶
عضو انجمن مجسمه سازان ایران

نمایشگاه انفرادی:

International Cite Des Artes,paris,france ۱۳۸۹
نمایشگاه انفرادی زایش گالری سیحون ۱۳۹۴

تعدادی از نمایشگاه های گروهی :

پنجمین دو سالانه مجسمه سازی ۱۳۸۶
نمایشگاه رسانه خانه هنرمندان تهران ۱۳۸۷
نمایشگاه نا گالری طراحان آزاد ۱۳۸۷
اولین اکسپو فروش آثار مجسمه سازی ۱۳۸۷
اولین جشنواره هنر های تجسمی فجر ۱۳۸۷
نمایشگاه مجسمه با ئوباب گالری لاله ۱۳۸۸
حراج طراحی گالری محسن ۱۳۸۸
نمایشگاه من جدایی طلب نیستم گالری حنا ۱۳۸۸
دومین دوسالانه مجسمه های فضای شهری ۱۳۸۹
نمایشگاه چهره ها گالری شیرین ۱۳۸۹
نمایشگاه بسته گالری حنا ۱۳۸۹
نمایشگاه رویای دیگر گالری هور ۱۳۹۰
نمایشگاه گروهی مجسمه سازی گالری سیحون ۱۳۹۳
نمایشگاه گروهی سه نسل مجسمه ساز گالری ثالث ۱۳۹۵
پنجمین دوسالانه مجسمه های فضای شهری ۱۳۹۵

جوایز :

کسب جایزه هنرمند زیر ۳۵ سال در پنجمین دو سالانه مجسمه سازی ۱۳۸۶
دریافت رزیدنسی از موزه هنرهای معاصر تهران برایInternational Cite Des Artes .
پاریس،فرانسه ۱۳۸۹