کدام زن را وطنی هست؟
همیشه غریب می ماند در سرزمین مردان،
با اوراق هویت ناقص،ویزای همیشه موقت،
دنبال سر پناهی اگر باشد
چاره ای جز معاوضه خود با آن ندارد.

کارن سوان سن