کارهایم مجسمه های بافته شده ای هستندکه تکنیک آن برگرفته از صنایع دستی زنان ایران می باشد. فرم ها از حلزون و حرکت اسپیرال آن که نماد رحم زنان است گرفته شده است. نمایش زنانگی بخش مهمی از کارهای من است